โครงการอบรม การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2003 โดยคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 22-24 เม.ย 2552