โครงการ Library Tour จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 27-28 พฤษภาคม 2552