ภาพบรรยากาศการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี : 13 พฤษภาคม 2552