การอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop Macromedie Flash และ Dreamweaver โดยคณะวิทยาการจัดการ : 12-14 พฤษภาคม 2552