อบรมระบบทะเบียนออนไลน์นักศึกษาภาคปกติ : 1-4 มิถุนายน 2552