ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552