ภาพบรรยากาศ"การศึกษาดูงานของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ" : 18 กันยายน 2552