ภาพบรรยากาศ"ท่าน ดํารง พุฒตาล พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา " : 28 ตุลาคม 2552