ประกวดร้องเพลงคณะวิทยาการจัดการ(รอบชิงชนะเลิศ) : 29 กรกฏาคม 2552