"การแสดงวิพิธทัศนา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี" : 25 สิงหาคม 2552