ภาพบรรยากาศ"งานดื่มน้ำชาการกุศลส่งเสริมกิจการ การศึกษา" : 29 กันยายน 2552