"การประชุม การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา" : 20 สิงหาคม 2552