สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552