ภาพบรรยากาศ" การอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ " : 2 ธันวาคม 2552