งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" : 17-19 สิงหาคม 2552