ภาพบรรยากาศ" การแสดงวิพิธทัศนา ชุดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย" : 16 ธันวาคม 2552