ภาพบรรยากาศ "นิทรรศการ ๑๐๕ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า…สู่มหาวิทยาลัย" : วันที่ 30 มิถุนายน 2553