ภาพบรรยากาศ "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดราชบุรี : วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2553