ภาพบรรยากาศ "พิธีถวายบังคมและกล่าวสัตย์ปฏิญาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : วันที่ 16 มิถุนายน 2553