ภาพบรรยากาศ "การอบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการนำ eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน(รุ่นที่2) " : วันที่ 4-5 มีนาคม 2553