ภาพบรรยากาศ "การอบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการนำ eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน(รุ่นที่1) " : วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553