ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : วันที่ 23 มิถุนายน 2553