ภาพบรรยากาศ "'พิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี ตามบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : 10 มีนาคม 2553