ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟ้าก้องปฐพี : 10 ธันวาคม 2553