ภาพบรรยากาศ "'พิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนบางบาล ตามบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : 11 มิถุนายน 2553