ภาพบรรยากาศ "การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนดำเนินงานและคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา" : วันที่ 28 - 29 มกราคม 2553