ภาพบรรยากาศ "โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด Library Orientation เติมความคิด...ติดความรู้สู่โลกกว้าง : วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2553