ภาพบรรยากาศ "พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และครูช่างศิลปกรรมไทย" : 21-22 สิงหาคม 2553