ภาพบรรยากาศ "'พิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดทางหลวง ตามบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : 30 กรกฎาคม 2553