ภาพบรรยากาศ "งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2553