ภาพบรรยากาศ "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ : วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2553