ภาพบรรยากาศ "งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและเครือข่าย วิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" : วันที่ 16 มีนาคม 2553