ภาพบรรยากาศพิธีถวายบังคมและกล่าวสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 มิถุนายน 2554