ภาพบรรยากาศ "พิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดเชิงเลน อ.บางไทร ตามบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" 10 มีนาคม 2554

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6