ภาพบรรยากาศการอบรมบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การนำ eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน" : 16 - 17 มีนาคม 2554