ภาพบรรยากาศกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ Library Orientation วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2554