งานพิธีประทานรางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง”

งานพิธีประทานรางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง”
(บุคคลสงเคราะห์แห่งปี) ประจำปี ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
ที่ ห้องประชุมใหญ่ รัชนีแจ่มจรัส ๔ (สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)