ภาพกิจกรรมอธิการบดีรับประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและรับประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
 • IMG 8188R1
 • 01
 • IMG 8006R1A
 • IMG 8009R1
 • IMG 8017C1
 • IMG 8042R1
 • IMG 8051R1
 • IMG 8052C1
 • IMG 8059R1
 • IMG 8117R1
 • IMG 8130R1
 • IMG 8134R1
 • IMG 8149R1
 • IMG 8150R1
 • IMG 8156R1
 • IMG 8158R1
 • IMG 8163R1
 • IMG 8164R1
 • IMG 8165R1
 • IMG 8170R1
 • IMG 8179R1
 • IMG 8181C1
 • IMG 8183R1
 • IMG 8187R1