ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา

ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก วันที่ 2-3เมษายน 2555