รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2550 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับการศึกษา
คณะครุศาสตร์  
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
   หลักสูตรอนุปริญญาครุศาสตร์(การศึกษาปฐมวัย)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อนุปริญญา
   หลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต(คณิตศาสตร์)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (นาฎศิลป์)  สาขาวิชานาฏศิลป์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวสถิติ ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวสถิติ ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน )  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี
   หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน)  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อนุปริญญา
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน )  สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)  สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และการละคร)  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี
   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษนานาชาติ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อนุปริญญา
   หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)  สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด 2 ปีหลัง)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี 2 ปีหลัง)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีหลัง)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทรัพยากรมนุษย์ 2 ปีหลัง)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทรัพยากรมนุษย์)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทรัพยากรมนุษย์)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)  สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(การบัญชี)  สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุปริญญา
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นานาชาติ)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปริญญาตรี
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 ปีหลัง)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสาตร์)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี
   หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อนุปริญญา
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา )  สาขาวิชาสุขศึกษา ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรรม)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
บัณฑิตวิทยาลัย  
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการเรียนรู้)  สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ปริญญาโท
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาโท