รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมดของปี 2550 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์ 35 0 2 0 0 1 4 7 2 0 51
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 0 3 0 0 1 0 6 3 0 70
คณะวิทยาการจัดการ 27 0 9 0 0 0 0 3 1 0 40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56 0 1 0 0 1 0 11 6 0 75
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
กองกลาง 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
กองการเจ้าหน้าที่ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
กองบริการการศึกษา 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 5
สำนักงานอธิการบดี 0 3 0 0 0 38 0 43 0 0 84
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 1 0 0 0 3 0 27 0 1 32
สำนักศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
กองพัฒนานักศึกษา 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 8
กองนโยบายและแผน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
รวม 176 14 15 0 0 46 4 124 12 1 392