รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมดของปี 2550 จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ และระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 5 0 1 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 0 40 0 5 49
อาจารย์ 20 0 118 0 13 151
รวม 24 0 163 0 19 206