รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2550 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า

ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะครุศาสตร์                                    
ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา)       11 7 18                   11 7 18
การศึกษาปฐมวัย 1   1 8 153 161                   9 153 162
คณิตศาสตร์       8 36 44                   8 36 44
คหกรรมศาสตร์         3 3                     3 3
คอมพิวเตอร์ศึกษา       42 67 109                   42 67 109
ดนตรีศึกษา       8 4 12                   8 4 12
นาฏศิลป์       1   1                   1   1
พลศึกษา       22 3 25                   22 3 25
วิทยาศาสตร์ทั่วไป       10 18 28                   10 18 28
สังคมศึกษา       43 50 93                   43 50 93
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                    
การพัฒนาชุมชน       108 69 177                   108 69 177
ดนตรี       72 5 77                   72 5 77
นาฏศิลป์และการละคร       6 16 22                   6 16 22
นิเทศศาสตร์       41 54 95                   41 54 95
ภาษาอังกฤษ       29 91 120                   29 91 120
ภาษาอังกฤษธุรกิจ   2 2 6 34 40                   6 36 42
รัฐประศาสนศาสตร์ 24 9 33 480 295 775                   504 304 808
ศิลปกรรม       51 25 76                   51 25 76
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1   1                         1   1
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว       1 1 2                   1 1 2
ภาษาญี่ปุ่น       28 99 127                   28 99 127
คณะวิทยาการจัดการ                                    
การจัดการ       26 39 65                   26 39 65
การจัดการทั่วไป 18 52 70 262 600 862                   280 652 932
การตลาด       25 62 87                   25 62 87
การบริหารทรัพยากรมนุษย์       51 139 190                   51 139 190
การบริหารธุรกิจ 21 56 77 191 717 908                   212 773 985
การบัญชี       5 113 118                   5 113 118
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       122 177 299                   122 177 299
นิเทศศาสตร์       38 73 111                   38 73 111
บริหารธุรกิจ 1   1 4 1 5                   5 1 6
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว       30 83 113                   30 83 113
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ       31 29 60                   31 29 60
ระบบสารสนเทศธุรกิจ       2 16 18                   2 16 18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    
ไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา)       1   1                   1   1
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป       7 24 31                   7 24 31
คอมพิวเตอร์ 8 9 17                         8 9 17
ชีววิทยาประยุกต์       3 14 17                   3 14 17
ภาษาอังกฤษ         1 1                     1 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์       123 90 213                   123 90 213
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       3 20 23                   3 20 23
สถิติประยุกต์       1   1                   1   1
สาธารณสุขชุมชน       6 24 30                   6 24 30
เกษตรศาสตร์       11 17 28                   11 17 28
เคมี       9 18 27                   9 18 27
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม       136 4 140                   136 4 140
เทคโนโลยีสารสนเทศ       55 57 112                   55 57 112
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม       292 9 301                   292 9 301
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม       89 5 94                   89 5 94
รวม 74 128 202 2498 3362 5860                   2572 3490 6062