รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2550 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า

ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
กลุ่มสาขาวิชาสำหรับข้อมูลด้านบุคลากรที่จบระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา                                    
สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา)       12 7 19                   12 7 19
สาขาวิชาสถิติประยุกต์       1   1                   1   1
กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา                                    
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1   1 8 153 161                   9 153 162
สาขาวิชาคณิตศาสตร์       8 36 44                   8 36 44
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา       42 67 109                   42 67 109
สาขาวิชาดนตรีศึกษา       8 4 12                   8 4 12
สาขาวิชาพลศึกษา       22 3 25                   22 3 25
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป       10 18 28                   10 18 28
สาขาวิชาสังคมศึกษา       43 50 93                   43 50 93
กลุ่มสาขาวิชาศิลป                                    
สาขาวิชาศิลปกรรม       51 25 76                   51 25 76
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1   1                         1   1
กลุ่มสาขาวิชาดนตรี, ดุริยางคศาสตร์                                    
สาขาวิชาดนตรี       72 5 77                   72 5 77
กลุ่มสาขาวิชาการละคร, นาฏศาสตร์                                    
สาขาวิชานาฏศิลป์       1   1                   1   1
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร       6 16 22                   6 16 22
กลุ่มสาขาวิชาการผลิตวิทยุและโทรทัศน์                                    
สาขาวิชานิเทศศาสตร์       79 127 206                   79 127 206
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์                                    
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       108 69 177                   108 69 177
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 24 9 33 480 295 775                   504 304 808
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       31 84 115                   31 84 115
กลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม                                    
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       29 92 121                   29 92 121
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   2 2 6 34 40                   6 36 42
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น       28 99 127                   28 99 127
กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                    
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ       31 29 60                   31 29 60
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ                                    
สาขาวิชาการจัดการ       26 39 65                   26 39 65
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 18 52 70 262 600 862                   280 652 932
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์       51 139 190                   51 139 190
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 21 56 77 191 717 908                   212 773 985
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       122 177 299                   122 177 299
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1   1 4 1 5                   5 1 6
สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ       2 16 18                   2 16 18
กลุ่มสาขาวิชาการตลาด                                    
สาขาวิชาการตลาด       25 62 87                   25 62 87
กลุ่มสาขาวิชาการทำบัญชี                                    
สาขาวิชาการบัญชี       5 113 118                   5 113 118
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์                                    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       3 20 23                   3 20 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม       136 4 140                   136 4 140
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       292 9 301                   292 9 301
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม       89 5 94                   89 5 94
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยา                                    
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์       3 14 17                   3 14 17
กลุ่มสาขาวิชาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเคมี                                    
สาขาวิชาเคมี       9 18 27                   9 18 27
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์                                    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 8 9 17                         8 9 17
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       123 90 213                   123 90 213
กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบระบบ                                    
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       55 57 112                   55 57 112
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์                                    
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       11 17 28                   11 17 28
กลุ่มสาขาวิชาบริการสาธารณสุขศาสตร์                                    
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน       6 24 30                   6 24 30
กลุ่มสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                                    
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์         3 3                     3 3
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป       7 24 31                   7 24 31
รวม 74 128 202 2,498 3,362 5,860                   2,572 3,490 6,062