รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555/1

คณะ
กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา)/กลุ่มสาขาวิชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป
สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกฎหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
เกษตร
สุขภาพและ สวัสดิการ
บริการ
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม                
บุคลากรสายวิชาการ 28                      
นักศึกษาทั้งหมด                        
สำนักงานอธิการบดี                
บุคลากรสายวิชาการ                        
นักศึกษาทั้งหมด                        
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
บุคลากรสายวิชาการ 23                      
นักศึกษาทั้งหมด                        
คณะครุศาสตร์                
บุคลากรสายวิชาการ 30             
นักศึกษาทั้งหมด 1,837                      
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
บุคลากรสายวิชาการ                        
นักศึกษาทั้งหมด                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
บุคลากรสายวิชาการ          38  22 
นักศึกษาทั้งหมด 22     422  648  32  421  49 
คณะวิทยาการจัดการ                
บุคลากรสายวิชาการ       45             
นักศึกษาทั้งหมด       2,286           95 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
บุคลากรสายวิชาการ 44  26                
นักศึกษาทั้งหมด    908  773                
สถาบันอยุธยาศึกษา                
บุคลากรสายวิชาการ                        
นักศึกษาทั้งหมด                        
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ                
บุคลากรสายวิชาการ                        
นักศึกษาทั้งหมด                        
สถาบันวิจัยและพัฒนา                
บุคลากรสายวิชาการ                        
นักศึกษาทั้งหมด                        
บัณฑิตวิทยาลัย                
บุคลากรสายวิชาการ                        
นักศึกษาทั้งหมด 446     316