แหล่งเงิน จำนวน
งบประมาณแผ่นดิน 65.65 %
รายได้จากการเรียนการสอน 34.35 %