ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นๆ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.24 % 3.63 % 0.00 % 3.36 % 1.03 %
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 20.65 % 19.04 % 14.31 % 21.08 % 2.61 %
ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.00 % 0.00 % 0.69 % 0.00 % 1.21 %
ผลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 % 0.17 % 0.00 % 0.02 % 0.15 %
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 0.00 % 0.06 % 1.22 % 0.00 % 0.00 %
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.71 % 0.53 % 0.00 % 2.27 % 0.00 %