รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2555 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย    
หลักสูตรภาษาไทย    
   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 307 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท 261 
   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ปริญญาโท 55 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 35 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  สาขาวิชาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการการเรียนรู้)  สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ปริญญาโท 97 
คณะครุศาสตร์    
หลักสูตรภาษาไทย    
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา)  สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี 43 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย)  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ปริญญาตรี 28 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปริญญาตรี 44 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 248 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ศึกษา)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 299 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  สาขาวิชาพลศึกษา ปริญญาตรี 171 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 187 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี 396 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 40 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 381 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ศิลปนาฎดุริยางค์)  สาขาวิชาศิลปนาฎดุริยางค์ ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
หลักสูตรภาษาไทย    
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน )  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 374 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)  สาขาวิชาดนตรี ปริญญาตรี 85 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์และการละคร)  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี 43 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(นิติศาสตร์)  สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 205 
   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 140 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 106 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 189 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 10 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี 31 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 419 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม)  สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาตรี 69 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาตรี 10 
คณะวิทยาการจัดการ    
หลักสูตรภาษาไทย    
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี 913 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี 102 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)  สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี 57 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 323 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปริญญาตรี 38 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 52 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี 71 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศธุรกิจ)  สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาตรี
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการการคลัง)  สาขาวิชาการจัดการการคลัง ปริญญาตรี
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(การบัญชี)  สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี 197 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 621 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
หลักสูตรภาษาไทย    
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสาตร์)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 22 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 20 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาตรี 16 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาตรี 13 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 168 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี
   หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 137 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 421 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี 74 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 31 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี 50 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 96 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 27 
   หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 511 
8,261