รายงานบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน

ปีการศึกษา 2555/1

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
จ้างประจำ
จ้างชั่วคราว
ผลรวม
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม       2         28 16 46
สำนักงานอธิการบดี   6   10   10   29   98 153
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ       1         23 6 30
คณะครุศาสตร์ 22 1 9 3   1   1 11 9 57
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   1   3   4   4   40 52
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 1 12 3   1   1 22 17 99
คณะวิทยาการจัดการ 20 1 9 3   1   1 21 8 64
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 39 1 10 2   1   1 25 9 88
สถาบันอยุธยาศึกษา       2   1       7 10
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ                   3 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา   1   1   1       2 5
บัณฑิตวิทยาลัย       1           6 7
ผลรวม 123 12 40 31 0 20 0 37 130 221 614