รายงานบุคลากรสายวิชาการ(มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ และระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2555/1

ตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ผลรวม
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์           0
รองศาสตราจารย์     9   2 11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     37   9 46
อาจารย์ 56   154   26 236
ผลรวม 56 0 200 0 37 293